Evakuace?

 

Co říká zákon

 

Ochrana obyvatelstva v České republice je definována zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a dalších opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

 

Když se řekne evakuace

 

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

 

I evakuace má svá pravidla, resp. zásady, které jsou vyjádřeny v tzv. evakuačních plánech. Pro případy, při kterých se předpokládá dlouhodobá evakuace, a lidé z postižených oblastí se mohou ocitnout na delší dobu mimo své domovy, hasiči v součinnosti s dalšími orgány připravují nejen plány k provedení samotné evakuace, ale také k zajištění nouzového přežití těchto obyvatel, tj. nouzového ubytování a stravování, v řadě případů bude poskytováno také nouzové ošacení a další nezbytný materiál humanitární pomoci. 

 

„Evakuace je jedním z důležitých opatření ochrany obyvatelstva zejména v oblastech ohrožených přirozenými nebo zvláštními povodněmi (podle zpracovaných povodňových plánů pro dané území na základě vodního zákona) a dále potom v zónách havarijního plánování stanovených pro jaderné elektrárny nebo pro vybrané objekty a zařízení, které vyrábějí nebo skladují nebezpečné látky (podle zpracovaných vnějších havarijních plánů pro tyto zóny podle atomového zákona a zákona o prevenci závažných havárií),“ uvádí plk. Ing. Ivan Koleňák, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a dodává: „Příprava a provádění evakuace je také náplní cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nařízených k ověření plánovaných opatření.“

 

Evakuaci nejlépe bez paniky

 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.

 

O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

 

Když je evakuace nařízena

 

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního střediska. Při použití vlastních vozidel (tedy tzv. samovolné evakuace) je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci, zejména z hlediska zajištění plynulosti dopravy v ohroženém území nebo v tzv. zóně havarijního plánování. Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení dle evakuačních plánů.

 

 

Sbalte si evakuační zavazadlo

 

 

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

 

Evakuační zavazadlo zejména obsahuje:

 

·         základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu;

·         předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor;

·         osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti;

·         přenosné rádio s rezervními bateriemi;

·         toaletní a hygienické potřeby;

·         léky, svítilnu;

·         náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku;

·         kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

 

Zásady opuštění bytu v případě evakuace:

 

·         uhaste otevřený oheň v topidlech;

·         vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček);

·         uzavřete přívod vody a plynu;

·         ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt;

·         nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou;

·         kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách;

·         exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechejte doma, zásobte je před odchodem potravou a vodou;

·         vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo.