Sbor dobrovolných hasičů:

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů.

V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, dobrovolné sbory jsou právně samostatné nebo jsou organizačními složkami občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a SlezskaČeská hasičská jednotaMoravská hasičská jednota) a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami a jako subjekty se nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí. K mimořádným událostem vyjíždějí jednotky sborů dobrovolných hasičů, které zřizují obce nebo podniky jako svou organizační složku.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též připrevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí.

Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokolmyslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičském umění jsou nyní označovány jako požární sport.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce/podniku

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku nemají se sbory dobrovolných hasičů nic společného, zřizují je obce nebo podniky (nikoli občanská sdružení). Právě členové jednotek zasahují u mimořádných událostí. Zjednodušeně je lze nazvat dobrovolní hasiči ve výjezdu.

Historie

První sbor dobrovolných hasičů na území Rakousko-Uherska a tedy i Česka je Sbor dobrovolných hasičů Zákupy, vytvořený roku 1850. Tento sbor byl složen převážně z německých občanů Zákup.[1] [2]

Nejstarší český sbor dobrovolných hasičů je ve Velvarech, založen roku 1864.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

V Česku dobrovolné hasičské sbory zastřešuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Provozuje vlastní web a od roku 1989 vydává čtrnáctideník Hasičské noviny.

Sdružení hasičů ČMS spolupracuje s Folklorním sdružením České republiky, v únoru 2001 spolu tato sdružení uzavřela smlouvy, které je zavazují navzájem propagovat a podporovat svoje akce.

V červnu 2006 sdružení uzavřelo smlouvu s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava o spolupráci v odborné a studijní oblasti, například zadávání témat diplomových prací a exkurze.

SH ČMS provozuje i dvě školy:

·         Ústřední hasičská škola v Bílých Poličanech u Dvora Králové nad Labem

·         Ústřední hasičská škola v Jánských Koupelích u Opavy

Pod patronací SH ČMS je také Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi, což je hasičské muzeum (oproti tomu Hasičské muzeum v Ostravě je zřízeno městem Ostravou a za výrazného přispění pracovníků magistrátní požární inspekce).

Sbory dobrovolných hasičů v Čechách zastřešuje Česká hasičská jednota, sbory na Moravě a ve Slezsku Moravská hasičská jednota. Avšak není dáno že sbor musí být zaregistrován ať už v České či Moravské hasičské jednotě. Tato sdružení jsou samostatná ačkoli hasiči z těchto sdružení i jejich činnost se nijak neliší od hasičů se Sdružení hasičů ČMS

Hasičská vzájemná pojišťovna

S tradicí hasičského dobrovolnictví souvisí i Hasičská vzájemná pojišťovna, založená roku 1900 a obnovená roku 1992. Většinu jejích akcií vlastní dobrovolní hasiči. Akcionáři majíakcie na jméno.

Právní rámec

Sbor dobrovolných hasičů je organizační složkou občanského sdružení s názvem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Negativa

Některé Sbory dobrovolných hasičů jsou kritizovány pro špatnou organizaci nebo zastaralost techniky. Obce využívají i mnoho let starou techniku, neboť sbory dobrovolných hasičů jsou podle zákona placeny jen z obecních peněz a těch často není. Problémy bývají s včasným předáním informací o místě požáru. Další problém je i v kázni některých členů, neboť slovo "dobrovolných" je u nich bráno doslova, proto se někdy stane že i při informaci o požáru se členové sboru dobrovolných hasičů nesejdou vůbec, nebo se sejdou jen v malém počtu. Problémy jsou také se zaškolováním členů, neboť ti musejí kromě své vlastní práce zvládat i předepsané požární vzdělávání.